Skip to main content Search Basket

BIM 360 og 245 boliger i symbiose på Honnørkajen i Horsens

Byggeri

OJ Rådgivende Ingeniører (OJAS) har de seneste år oplevet en markant vækst. Den markante vækst betyder et øget fokus på at arbejde digitalt og dynamisk ud fra et ønske om skabe det bedste grundlag for kommunikation og samarbejde på store byggeprojekter, fx ved Honnørkajen i Horsens, ved hjælp af BIM 360.

 

Udfordring

Hvordan skaber OJAS et øget fokus på at arbejde digitalt og dynamisk for at skabe de bedste forudsætninger for kommunikation og samarbejde på store byggeprojekter?

Løsning

Med BIM 360-platformen får OJAS de ønskede funktionaliteter i et samlet system med fokus på især Docs og Design, men i fremtiden også Coordinate-modulet.

Resultat

”Med BIM 360 har vi realiseret målet om at øge dynamikken i vores workflows, skippe de låste arbejdsgange, styrke kommunikationen og gøre samarbejde mere digitalt.”

Pr. 1. november 2021 har Oluf Jørgensen A/S skiftet navn til OJ Rådgivende Ingeniører.

Ønskescenariet for enhver aktør i et byggeprojekt kan i grove træk skitseres ned i fire overordnede målsætninger, som er fokuseret på at sikre:

 1. optimalt tids- og ressourceforbrug.
 2. høj kvalitet.
 3. overholdelse af budgettet.
 4. minimering af risici.

Cloud-løsninger gør det i dag muligt at realisere ovenstående mål. For værdien af at implementere digitale løsninger er stor og kan sænke de samlede projektomkostninger med op til 15 % og reducere tidsforbruget i udførelsesfasen med op til 30 %. Og det uden at gå på kompromis med kvaliteten.  

OJ Rådgivende Ingeniører (OJAS) er en landsdækkende rådgivende ingeniørvirksomhed med afdelinger i Aarhus, Horsens, Odense, Roskilde, København og Sønderborg. Her er ønsket om at arbejde digitalt, og derved udnytte ressourcerne bedst muligt, stort.

Når spidskompetencer fra forskellige afdelinger arbejder sammen på store projekter, stiller det høje krav til en digital platform, som kan hjælpe med at samle kommunikationen og støtte den digitale arbejdsproces på tværs af geografiske afstande;

 


4 facts om OJ Rådgivende Ingeniører
 1. Grundlagt i 1946.
 2. Tilbyder ingeniørfaglig rådgivning til mange forskellige opgaver, der spænder bredt fra alment boligbyggeri til større komplekse byggerier inden for både industri, skoler, institutioner og sygehuse.
 3. Ønsker at være det naturlige valg for samarbejdspartnere i byggebranchen, både i den indledende idéfase, planlægningen og projekteringen samt i slutfaserne med ibrugtagning og drift af byggeriet.
 4. Vækstet markant inden for de seneste år, bl.a. med opkøbet af SlothMøller A/S i Sønderborg.

Du kan lære OJ Rådgivende Ingeniører bedre at kende her.

  

en platform, som kan præcisere og effektivisere kommunikationen, så ingeniørydelserne leveres i høj kvalitet til tiden”, uddyber IKT-leder Søren Selch Skibsted Jakobsen. 

 

For OJAS udmøntede det sig i følgende krav til en digital platform:

 • Udveksling af Revit-filer og samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere skal understøttes på bedst mulige vis.
 • Hentning og visning af Revit-data på objekter skal være smidig, hurtig og medføre minimalt ressourceforbrug - både hvad angår tid og personlig involvering fra forskellige projektmedarbejdere. 
 • Adgangen til tegninger og 3D-modeller for ikke-Revit-kyndige brugere skal være nem for hurtigere at sikre den nødvendige forståelse af de komplekse bygninger og på en enklere måde at kommunikere live på tegningerne og modellerne.

I OJAS var holdningen derfor, at den digitale platform kunne optimere fokusset på de rigtige data og minimere tidsforbruget på at finde og sikre disse data. Som Søren forklarer: ”Med et digitalt og realtime-overblik over et projekt, kan vi sikre en minimal fejlmargin og overskuelig håndtering af data på et fælles grundlag.

Sådan samler BIM 360 alt i et system

For at få konkretiseret den mest optimale løsning for OJAS, blev der åbnet op for den gode dialog om de daglige udfordringer samt strategien om at arbejde mere digitalt og derved gøre hverdagen lettere. ”For hvad er det forventede outcome i sidst ende? Og hvad ønsker vi at opnå?”

Et eksempel på et overbliksbillede i Docs-modulet af de sheets, der er genereret i Revit, og antallet af versioner. Til venstre kan du se, hvordan du selv kan definere og lave din egen mappestruktur – fx A104 (anvisningen for dokumenthåndtering) 

Et eksempel på Issues-håndteringen i Docs, hvor du kan se typen af Issue med tilhørende kommentarer, hvem den er oprettet af, hvem den er tildelt, og hvornår den senest skal udføres osv.  

 

I OJAS var det en stor prioritet at finde en brugervenlig platform, som udover at være let at navigere rundt i, også styrker visningen i 3D. ”I præsentationen af BIM 360 blev det tydeligt for os, at vi kunne få mange af de ønskede funktionaliteter i et samlet system med fokus på især Docs- og Design-modulet samt Coordinate i fremtiden”, forklarer Søren, ”for at realisere målet om at øge dynamikken i vores workflows, skippe de låste arbejdsgange, styrke kommunikationen og gøre samarbejde mere digitalt.”    

 

Hvor Docs er basismodulet og skaber grundlaget for sikker datahåndtering og kommunikation internt såvel som eksternt, herunder dokumenthåndtering, workflow for kvalitetssikring, projektweb osv., er Design uundværligt i projekteringsfasen, og gør det langt lettere at samarbejde på tværs af discipliner, virksomheder og geografisk afstand med centraliseret adgang til Autodesk Revit-modeller.

Efter vi havde fået afdækket vores behov, blev vi efterfølgende sat op på BIM 360-platformen på en workshop, hvor vi fik indsigt i de forskellige funktioner og skabt den overordnede struktur på projekterne; herunder gennemgang af arbejdsprocesser og workflows i de forskellige moduler samt konfiguration af mapper og rettigheder osv.”, fortæller Søren. 

Og resultaterne ved at benytte BIM 360 på Honnørkaj-projektet i Horsens er også mærkbare; et projekt som omhandler ca. 245 boliger med respekt for byens sigtelinjer og med fokus på at skabe nye attraktive byrum i forlængelse af den planlagte havnepromenade og et kommende havnebad. Udover, at OJAS har opnået en solid indsigt i projektet, sikret at alle har let tilgang online, og der altid arbejdes i de rigtige modelversioner, har BIM 360 også skabt en gennemsigtig helstøbt proces omkring den tværfaglige kvalitetssikring. Og her er issues-håndteringen i Docs-delen en stor fordel i granskningen af et projekt som fx Honnørkajen.

 

Derudover har implementeringen af BIM 360 også været en gevinst for ikke-Revit-kyndige. ”Fx undgår vores ingeniører, som af helt naturlige årsager ikke er stærke i Revit, at navigere rundt i et program, som de ikke er trygge ved.” I stedet kan de danne sig et overblik over projektstatus og udviklingen i BIM 360 og minimerer derved også behovet for at blive understøttet af Revit-kyndige kollegaer.

Et eksempel på dialogen om Issues-håndteringen i Docs samt status.   

BIM 360 dækker ethvert behov i organisationen

Men hvordan benytter forskellige jobfunktioner helt konkret BIM 360 i dagligdagen? Vi har spurgt tre medarbejdere i OJAS, som giver deres besyv med her.  

Som IKT-ansvarlig er det bl.a. min opgave at koordinere modelleverancer. BIM 360 Docs bruger jeg til at styre mappestrukturen, så de forskellige teams ved, hvor de skal placere deres materiale, hvordan de skal kommentere, lave markeringer osv. for at skabe ensartethed i projektet. Derudover benytter jeg BIM 360 Design til at sikre, at de seneste opdaterede modeller er tilgængelige for de forskellige teams. I Swim Lane-funktionen i Design-modulet kan jeg se de forskellige teams, der er tilknyttet hele projektet, modellerne de har uploadet, hvornår de er uploadet, og hvornår og i hvilke sammenhænge de forskellige teams har benyttet dem. Det giver et godt overblik i modelstyringen, og jeg kan bedre visualisere ændringerne i modellerne. Jeg kan sågar sidde hjemmefra og publicere modellerne via mit BIM 360-login.

Derudover oplever jeg en stor fleksibilitet i løsningen i selve designarbejdet. Lad os antage, at du arbejder inden for et område, hvor du på timebasis sidder og arbejder op imod arkitektens ændringer. Her er du ikke afhængig af, at arkitekten uploader en ny fil på et specifikt tidspunkt. I stedet kan du linke til arkitektens model, så du sidder med en ”live-model” og derved løbende kan se de ændringer, der bliver foretaget.”

I min rolle som projekteringsleder på Honnørkajen håndterer jeg projektet på et overordnet plan, herunder kommunikationen med myndigheder, bygherre, arkitekter, ingeniører osv. Med BIM 360 Design kan jeg let orientere mig rundt i bygningerne og dermed hurtigt få indblik i status på projektet, og hvor langt de enkelte fag er; VVS, el, ventilation osv., så jeg er på forkant og på et tidligere stadie, kan få belyst nogle af de vanskelige emner, der kan opstå i processen. Udover at det er en stor fordel, at jeg kan dele skærm og information under fx projekteringsmøder og bygherremøder, når vi har konkrete emner oppe at vende, er det også en stor hjælp i dagligdagen i detaljeløsningen af knudepunkter, at jeg kan orientere mig på hvert enkelt niveau i bygningerne.

Samtidig oplever jeg, at BIM 360 har sikret en stærk og målrettet kommunikation og godt informationsflow mellem projektdeltagere. Vi er koblet på så mange forskellige projekter, og på daglig basis kan jeg godt modtage 10-15 mails i indbakken fra de her projektwebs, som notificerer mig om, at nu er der lagt en ny fil op. Hele den problemstilling fordufter med BIM 360. Jeg skal ikke lede efter information. Og det kan jeg mærke i min hverdag: Jeg bruger ikke længere tid på at tilgå modellerne – alt er samlet i BIM 360, som jeg har adgang til via en browser.”

Som intern projektleder på Honnørkajen varetager jeg den interne koordinering. Det omhandler bl.a. at sikre, at installationer inden for anlæg, afløb, el, VVS, ventilation, konstruktion bliver udført, om de valgte føringsveje fungerer i praktikken, og at de ikke kolliderer med hinanden, samt at materiale bliver sendt ud til den rigtige tid osv. I min funktion benytter jeg BIM 360 Docs til at danne mig et overblik og se, hvordan udviklingen på projektet skrider fremad og sammenholde placeringen af installationer op imod arkitektens tegninger. En ting er at se det på en plantegning, hvor der fx er sat en el-komponent ind, noget andet er at se det i 3D, hvor det er muligt at se placeringens højde i forhold til inventar osv.

BIM 360 har været meget givende for samarbejdet internt ved, at jeg lynhurtigt kan danne mig et overblik, når de forskellige faggrupper laver tilføjelser i modellerne. Derudover har det også styrket samarbejdet med arkitekten. I BIM 360 kan jeg løse udfordringer inden, at de bliver til reelle problemer, da jeg har mulighed for at oprette et issue (kommentar) direkte i modellen, hvis jeg støder på en problemstilling, og tildele den til en specifik person, fremfor at benytte PDF’er, lave kommentarer og så sende videre til rette vedkommende. Med BIM 360 har jeg indblik i hele projektet, og jeg behøver ikke at navigere rundt i Revit, som for mig godt kan være for omstændelig og tungt.”

BIM 360 øger kvaliteten i byggeprojektet i hele værdikæden

Med BIM 360-platformen har OJAS oplevet fuld kontrol over hele projektet i en samlet platform, som understøtter hele værdikæden og effektiviserer alle faserne i et byggeprojekt som Honnørkajen i Horsens.  

Vores digitale set-up med BIM 360 hænger godt i tråd med vores målsætning om at være det naturlige valg for samarbejdspartnere i byggebranchen igennem hele værdikæden, både i den indledende idéfase, planlægningen og projekteringen samt i slutfaserne med ibrugtagning og drift af byggeriet.”

Derudover er det i OJAS en stor prioritering at holde sig opdateret på nye standarder i branchen for at kunne levere en effektiv og kompetent rådgivning og projekteringsledelse i byggebranchen. Med bygningsreglementerne YBL 18 og ABR 18 er rådgivere nu sidestillet med leverandører. Det stiller krav til høj kvalitet og til at sikre, at det bestilte bliver leveret og dokumenteret. ”Med BIM 360 har vi rigtig godt styr på data, og vi sikrer kvalitet og sammenhæng i alt, hvad vi foretager os ”, slutter Søren.

 

Et eksempel på et overblik over den komplette model samt Svim Lane-funktionen til modelstyring i Design-modulet.  

Et eksempel på et view ind i modellen i Design, hvor du har mulighed for at analysere på om tingene ser ud, som de skal.  

Rundt om Autodesk Construction Cloud -platformen (som før februar 2021 var kendt som BIM 360-platformen)

Docs er basismodulet, giver dig overblik og indsigt i realtid i projektet hele vejen, så I reducerer fejl, træffer bedre beslutninger og forbedrer jeres projektresultater.

Build forbinder kontoret med byggepladsen med en integreret platform, hvor I kan håndtere issues, tjeklister, sikkerhedskontroller, kvalitetssikring og strømline den daglig rapportering og meget andet.

Coordinate - fremover under navnet BIM Collaborate - effektiviserer samarbejde og koordinering af BIM-modellen på tværs af fagområder. I kan løbende lave kollisionskontrol og opdage kollisioner tidligere i processen, og visualisere modellen ude på byggepladsen for at optimere.

Design - fremover under navnet BIM Collaborate Pro - gør det nemt at arbejde i samme Revit-model på tværs af både teams og virksomheder. Her kan du også styre rettigheder på forskellige niveauer, således informationsdeling er i de rette hænder gennem hele projektforløbet. 

Du kan læse mere om Autodesk Construction Cloud-platformen her.

Vil du vide mere?

Kontakt os i dag

Mark Peter Rockall

Divisionsdirektør i Bygdivisionen

+45 44 35 07 57

Morten Strandgaard

Konsulent og Projektleder

+45 44 35 07 08