Skip to main content Search Basket

Et kulturproblem som bremser innovasjon og endring

Digitalisering av bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen gir utallige muligheter. Men hvilke hindre må forseres for at vi jobber, bygger og produserer smartere?

– Norsk og skandinavisk byggenæring har en ledende posisjon på mange områder, som HMS og sikkerhet på byggeplass. På feltene digitalisering og BIM ligger Norge også i front. Men samtidig viser undersøkelser både i Norge og internasjonalt at det er et stort og urørt potensial i tettere samhandling og digitalisering.

Det sier Ragnhild Kvålshaugen, professor ved institutt for strategi og entreprenørskap og BIs Senter for byggenæringen. Hun leder arbeidet i senteret med å utvikle forskningsbasert kunnskap om samhandling og digitalisering i norsk bygg-, anleggs- og eiendomsnæring (BAE).

– Digitalisering av arbeidsprosesser innen BAE-næringen har et innsparingspotensial på opptil 80 milliarder kroner årlig, viser tall fra Byggenæringens Landsforening (BNL). Selv om vi ser at det jobbes både kontinuerlig og entusiastisk med dette hos mange i næringene, er vi ikke på langt nær i mål med å maksimere potensialet. Man er ikke ferdig med digitalisering selv om man har tatt i bruk BIM, sier professoren.

Innen bygg og industrien vokser det nå frem nye fageksperter:

Les om Skyskaperne her

Ragnhild Kvålshaugen, professor ved BIs Senter for byggenæringen

Kunnskap og innovasjon må deles

Det er tilsynelatende massevis med vilje til økt samhandling, digitalisering og kompetansedeling i næringen. Ikke står det på arenaer der dette legges til rette for heller. Så hva er det da som skal til for å øke tempoet på digitalisering i BAE-næringen?

Ifølge Kvålshaugen er et av de største hindrene for fortsatt utvikling av BAE-næringen mangelen på kunnskapsdeling. I enkeltprosjekter og blant individuelle, kloke hoder, foregår det nemlig masse verdifull og interessant innovasjon og utvikling:

– Men denne kunnskapen deles ikke! Det kan virke som at man er redd for å slippe firmaer og konkurrenter for tett innpå seg. Dermed forblir nye ideer, løsninger og metoder knyttet til enkeltpersoner eller enkeltprosjekter. Dette bremser både utvikling, innovasjon og endring. Manglende integrasjon og deling er et kulturproblem for BAE-næringen.

– Hadde man vært lenger fremme i det å dele og bruke ny innsikt inn i fremtidige prosjekter, hadde man hatt et mye bedre grunnlag for systematisk utvikling og forbedringsarbeid i næringen.

Gjentakelse er en nøkkel

Mangelen på kunnskapsdeling er altså en viktig forklaringsfaktor her. En annen er at det ikke er nok gjentakende samarbeid mellom aktørene i prosjekter, identifiserer Kvålshaugen.

– Ny kunnskap klistrer til den konteksten den er skapt i. Å gjenta samarbeidsrelasjoner er spesielt viktig i en prosjektbasert kontekst. Når man har flergangsspill (jobber i flere prosjekt sammen), gjør man ting flere ganger og videreutvikler gode løsninger og praksiser. Gjentakelse er også nøkkelen til å lykkes med den tause kunnskapsoverføringen.

Staten og det grønne skiftet bidrar

Selv om en del kunnskap og innovasjon holdes tett til brystet hos mange aktører, er det verdt å merke seg at flere statlige byggherrer tar tak. Konkrete eksempler er Statsbygg og Nye Veier som har klare ambisjoner for digitalisering i sine prosjekter. Kvålshaugen forklarer hvorfor det er viktig at nettopp disse tar lederskap:

– Kravene som stilles til for eksempel digital samhandling og digital tvilling forplanter seg nedover til underentreprenører og nye prosjekter, og løfter dermed nivået på hele bransjen.

Fortsett videreutvikling og digitalisering av BAE-næringen fører ikke bare til mer lønnsomme prosjekter med færre feil, men er også tett knyttet til det grønne skiftet. Det bidrar til bedre sirkulærøkonomi, mer gjenbruk og mer effektiv lokalisering og distribusjon. Og er det noe som BAE-næringen har økt fokus på fremover, så er det miljøaspektet.

– Vi forventer at statlige aktører som for eksempel kommunene, Statsbygg, Nye Veier og Forsvarsbygg vil ta ytterligere grep om det grønne skiftet. Det er godt nytt for videreutviklingen av BAE-næringen, avslutter Kvålshaugen.

Vil du vite mer? Les om Skyskaperne her