Skip to main content Search Basket

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle vilkår for NTI AS

1. OMRÅDET
1.1 Vilkårene gjelder for alle NTIs leveranser, f.eks. levering av løsninger, programmet, ytelser, hotline, teknisk assistanse og utstyr, uansett om leveransen skal settes i drift hos kunden, kundens samarbeidspartner eller hos en samarbeidspartner valgt av NTI.

2. RETTIGHETER
2.1 NTI har eiendomsretten og alle immaterielle rettigheter til programmet og løsninger utviklet av NTI, forretningskonsepter e.l., samt skriftlig materiale, så som dokumentasjon, bruksanvisninger og utdanningsmateriell utarbeidet av NTI. Dette gjelder både nåværende og fremtidige versjoner av det ovenfor nevnte.

3. OVERDRAGELSE
3.1 NTI må samtykke til enhver overdragelse av rettigheter og forpliktelser i henhold til avtalen mellom kunden og NTI.

4. UNDERLEVERANDØRER
4.1 NTI forbeholder seg retten til å bruke underleverandører og eksterne konsulenter for å oppfylle sine forpliktelser.

5. TREDJEPARTSLEVERANSER
5.1 For tredjepartsleveranser kan det finnes særlige vilkår som skal overholdes. Ved uoverensstemmelse går vilkår for tredjepartsleveranser i enhver sammenheng foran bestemmelsene i de Generelle Vilkårene for NTI. Dette gjelder bl.a. begrensning av bruksretten, erstatningsansvar, oppsigelse og prisregulering.

5.2 Hos tredjepartsprogramvaren fra Autodesk kommer de til enhver tid gjeldende lisensvilkårene til anvendelse. Det betyr at disse leveransene/lisensene opphører hver gang når kontrakten opphører. Det henvises til SLA-betingelsene på www.autodesk.com.

6. PRISER OG BETALING
6.1 Alle priser angis ekskl. mva. Prisene, også de som følger av prisendringer hos eventuelle underleverandører, reguleres etter de til enhver tid gjeldende reglene for prisregulering i NTI.

6.2 Betalingen innkreves etter særskilt avtale eller ved faktura og forfaller til betaling på fakturadatoen med en betalingsfrist på 15 dager. Ved for sen betaling kan NTI uten varsel kreve renter og purregebyr etter forsinkelsesrenteloven.

6.3 Levering pålegges administrasjonsgebyr på NOK 95,00 (gjelder ikke bestillinger i webshop).

7. RESSURSER, BESTILLING OG AVBESTILLING
7.1 Forskyvning eller avbestilling av en bestilt tjeneste skal skriftlig meddeles NTI med minimum 14 dagers varsel.

7.2 Hvis forskyvning eller avbestilling av en bestilt tjeneste ikke skjer som beskrevet i punkt 7.1, kan NTI velge å fakturere kunden for den bestilte tjenesten.

7.3 I den utstrekning NTI utover dette påføres dokumenterte meromkostninger som følge av kundens forskyvning og avbestilling av en bestilt tjeneste, kan NTI kreve disse refundert av kunden.

8. MISLIGHOLD
8.1 Mangler kan gjøres gjeldende i inntil 12 måneder etter levering. Deretter kan det ikke lenger reklameres. Partene er enige om at kjøpsloven § 32 (2) er fraveket her. Reklamasjon skal være skriftlig.

8.2 NTI har til enhver tid rett til å avhjelpe mangelen kostnadsfritt i inntil 3 måneder etter skriftlig reklamasjon.

8.3 Forholdsmessig prisavslag gis kun ved vesentlige mangler som NTI ikke ønsker å utbedre.

9. ERSTATNING
9.1 NTI er kun forpliktet til å erstatte tap som følger av en vesentlig mangel ved leveransen eller annet vesentlig mislighold fra NTIs side og som er dekket av NTIs IT-ansvarsforsikring.

9.2 NTIs erstatningsplikt omfatter kun kundens direkte tap. Indirekte tap og følgeskader, deriblant driftsavbrudd, økte driftsutgifter, tapt innsparing, tapt fortjeneste eller utgifter ved tap av data erstattes ikke.

9.3 NTI er ikke erstatningspliktig hvis forsinkelse eller mangel ved leveransen skyldes svikt i IT-infrastrukturen som NTI ikke er ansvarlig for, eller forsinkede eller manglende leveranser fra forsyningssektorene eller eksterne leverandører som ikke er underlagt NTIs instruksjon.

9.4 NTIs samlede erstatningsplikt kan dog aldri overstige den til enhver tid gjeldende maksimale erstatningen i NTIs IT-ansvarsforsikring.

10. PRODUKTANSVAR
10.1 NTI er ansvarlig for personskade som er forårsaket NTIs leveranser, men ikke for produktskade idet leveransen ikke skal anvendes i privat sammenheng.

10.2 NTI er dog ikke ansvarlig for indirekte tap og følgeskader, deriblant driftsavbrudd, økte driftsutgifter, tapt innsparing, tapt fortjeneste eller utgifter ved tap av data samt skade på fast eiendom og løsøre som er forårsaket av leveransen.

10.3 NTIs ansvar i forbindelse med produktskade er dessuten underlagt den beløpsmessige begrensningen i punkt 9.

11. FORCE MAJEURE
11.1 Partene skal ikke holdes ansvarlige ved force majeure, det vil si forhold som ligger utenfor NTIs kontroll, herunder, men ikke begrenset til, krig, opptøyer, terrorisme, opprør, streik, brann, naturkatastrofer, valutabegrensninger, import- eller eksportbegrensninger, avbrudd i transportsystemer, avbrudd av eller sviktende strømforsyning, offentlige data- og kommunikasjonssystemer, langvarig sykdom eller permisjon hos nøkkelmedarbeidere, virus, cyberterrorisme, hacker-angrep samt inntreden av force majeure hos underleverandører, og som Partene ikke kunne forutse da de inngikk avtalen.

11.2 Forhold hos NTIs underleverandører som fører til at NTI ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor Kunden og som ikke kan overvinnes uten uforholdsmessig store omkostninger for NTI, anses også som force majeure.

12. KONFIDENSIALITET OG REFERANSER
12.1 NTIs personell har absolutt taushetsplikt om opplysninger om kundens forhold. Underleverandører og andre som bistår NTI med leveransen, er pålagt tilsvarende forpliktelser i nødvendig omfang.

12.2 Kunden pålegges tilsvarende forpliktelser om opplysninger om leveransen, deriblant kontraktsopplysninger.

12.3 NTI har rett til å benytte kunden som referanse når dette skjer i generelle vendinger og uten forpliktelse for kunden.

13. PERSONOPPLYSNINGER
13.1 Kunden er dataansvarlig for personopplysninger som behandles i kundens IT-systemer, mens NTI er databehandler for kunden og dermed underlagt kundens instruksjoner.

13.2 NTI skal treffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot at personopplysninger ved forseelse eller på ulovlig vis slettes, mistes eller skades, samt at de kommer på avveie, misbrukes eller på andre måter behandles i strid med den gjeldende lovgivningen om behandlingen av personopplysninger.

13.3 NTI skal på kundens oppfordring gi kunden tilstrekkelig informasjon og tilstrekkelig adgang til å kunne kontrollere at NTI overholder de nødvendige sikkerhetstiltak.

13.4 NTI kan, kun med kundens forutgående samtykke, overlate behandlingen av personopplysninger til underleverandører. Når avtalen er inngått, vil kundens aksept av avtalen også omfatte aksept av underleverandører nevnt i avtalen, også leverandører av tredjepartsproduktene nevnt i avtalen.

13.5 NTI skal ikke overføre personopplysninger til land utenfor EU uten kundens forutgående skriftlige samtykke, som ikke kan nektes uten saklig grunn.

13.6 Kravene til NTIs og Partenes felles behandling av personopplysninger kan være ytterligere regulert i en særskilt Databehandlingsavtale.

13.7 Overholdelse av lovgivningen om behandling av personopplysninger medfører at kunden skal overholde reglene om informasjonsplikt og innsynsrett overfor den registrerte, behandle innsigelser mot registrering, slette uriktige opplysninger osv., innhente nødvendig samtykke til registrering og behandling av personopplysninger samt melde til Datatilsynet der dette er nødvendig. NTI skal være forberedt på å følge Datatilsynets pålegg om tiltak som forbedrer informasjonssikkerheten. NTI skal dessuten tillate at Datatilsynet gjennomfører kontroller i forbindelse med behandling av personopplysninger.

13.8 Kunden er til enhver tid ansvarlig for at medarbeidere ikke registrerer og behandler personopplysninger i strid med lovgivningen om behandling av personopplysninger. Overtredelse av dette betraktes som et vesentlig mislighold av avtalen, som berettiger NTI til å heve avtalen. NTI gjør oppmerksom på Datatilsynets retningslinjer og veiledninger som kan finnes på www.datatilsynet.no. Kunden skal holde NTI skadesløs hvis NTI forårsaker skade som følge av NTIs behandling av personopplysninger etter instruks fra kunden eller på annen måte etter denne Avtale.

14. OPPSIGELSESVARSEL
14.1 Avtaler om løpende ytelser kan — bortsett Autodesks leveranser — sies opp av kunden skriftlig med 3 måneders varsel innen kontraktens slutt, og av NTI skriftlig med 6 måneders varsel innen kontraktens slutt, med mindre annet er avtalt.

14.2 Etter avtalens opphør gjelder fortsatt de bestemmelsene som etter sin natur skal tillegges gyldighet, så som punkt 10.

15. TVIST OG VERNETING
15.1 Avtalen er underlagt norsk rett.

15.2 Tvister skal, så langt mulig, løses mellom partene i minnelighet.

15.3 Hvis en konflikt ikke kan løses, kan hver part bringe saken for retten. Verneting er Oslo tingrett.