Skip to main content Search Basket

Digital verdikjede = konkurranseevne

Vestdavit er en bedrift med hovedbase i Bergen som utvikler og produserer utstyr og system til båthåndtering til skip. Dette er hovedsakelig hydrauliske kransystemer med betegnelsen daviter, med formål å sjøsette båter på skip, og bringe dem tilbake til skipet fra sjøen igjen. I tillegg leverer Vestdavit vognsystemer for å forflytte båter inne i en skipshangar.

I tillegg til avdeling for salg, utvikling, design og prosjekt har bedriften en serviceavdeling for oppfølging og vedlikehold av daviter rundt om i hele verden. Bedriften produserer og tester sine daviter ved sin egen fabrikk i Polen, og leverer daviter til land i alle verdensdeler. Vestdavit har også egne selskap i Nederland og USA, og salgsagenter og service partnere i flere land. Hoveddelen av kunder er offentlige kunder.

Bedriften leverer ulike typer daviter til hovedsakelig marine- og kystvaktskip rundt om i verden, med ulike behov og ønsker til davit-løsningene.

Vestdavit er en liten bedrift som kan snu seg fort rundt ved nye henvendelser der det er behov for tilpassende løsninger. Med effektiv produktutvikling og korte leveringstider, egen produksjon og tett oppfølging av kundene har Vestdavit helt klart konkurransefordeler.

Bedriften har i lang tid arbeidet med digital produktutvikling og 3D-modellering. Man opplevde utfordringer i dataflyten rundt produktene og gjenbruk av data i verdikjeden. Det ble etter hvert veldig tidkrevende å beholde oversikten, og feil i stykklister påførte unødige ekstrakostnader.

Dette står i motsetning til vekststrategien. Bedriften har et ønske om å øke ordremengden og antall prosjekter, uten å øke det totale antall arbeidstimer nevneverdig.

Vekststrategien er avhengig av en effektiv og digital verdikjede.

Bedriften ønsker økt antall ordremengde og prosjekt

Helge Gravdal

Teknisk direktør, Vestdavit

Dette dannet bakgrunnen for samarbeidsprosjektet med NTI. Teknisk sjef Helge Gravdal opplyser at det finnes en målsetting om at investeringen vil gi gode resultater og en effektivitetsøkning på 10%. 

En løsning som gjenbruker data gjennom hele verdikjeden fra design i Inventor, via Vault Professional som PDM-system og videre til produksjonsordre i ERP adresserer en rekke utfordringer. Ifølge CAD-ansvarlig Leiv André Dale vil en integrert løsning med CAD/PDM/ERP forbedre grunnlaget for nye produksjonsordrer og bestillinger, samtidig som man eliminerer potensielle feil i stykklistene, feil som oppstår som følge av manuell input. Resultatet blir en bedre ordreprosess, raskere og mindre utsatt for feilbestillinger.

I forkant av prosjektet ble det gjennomført et forprosjekt der bedriften sammen med NTI utarbeidet en systemoversikt basert Vestdavits ønsker. Ut ifra denne oversikten anbefalte NTI en løsning basert på en rekke NTI-Tools som skulle oppfylle kriteriene som var definert. Selve prosjektet gikk over noen uker. Konfigurasjon og oppsett av løsningen ble gjennomført i henhold til forventet fremdrift, med tilpasninger og justeringer underveis.

Konfigurasjon og oppsett av løsningen ble gjennomført i henhold til forventet fremdrift

Prosjektet med NTI vil jeg si var målrettet og effektivt.

Leiv André Dale

CAD-ansvarlig, Vestdavit

Bedriften var opptatt av å inkludere medarbeidere slik at motivasjon for å endre metodikk var sikret ved oppstart. Internt i bedriften ble det tidlig i prosessen informert om endringer i CAD arbeidsmetodikk, og man har inntrykk av at det har vært god forståelse blant konstruktørene rundt omleggingen. Det har vært viktig å informere om at innføring av et nytt system gir oss en gevinst med tanke på dataflyten videre fra selve designarbeidet. Vi har vært tydelige på at det kreves litt ekstra av hver enkelt i en omleggingsperiode, og at det er nødvending med ryddearbeid i designfiler og metadata, for å kunne bruke data videre i prosessen. Dialogen med NTI gjennom prosessen har vært tett og NTI har levert god oppfølging underveis når det har vært behov.

Utfordringen er å fortløpende oppdatere eksisterende CAD-filer med riktige metadata og tilføre riktig oppsett i tegninger i henhold til nytt system. Det er ofte mer tidkrevende enn man forventet på forhånd, men bedriften ser allerede gevinst av arbeidet med stadig mer riktig og anvendelig informasjon i CAD-systemet. Bedriften er fortsatt i en innledende fase med å importere designdata og stykklister til ERP-systemet, men man forventer at systemet vil gi gode resultater og mindre feil i bestillinger. Det vil bli enklere å finne frem til riktige deler er i ERP-systemer, og man får mer treffsikre bestillinger. 

Bedriften ser helt klart fordeler med å gjenbruke designdata i hele verdikjeden, som f.eks. ved nysalg og også i ettermarked. CAD-ansvarlig Leiv André Dale sier:

Import av stykklister vil være gull verdt for ettermarked.

Videre planlegger Vestdavit å overføre designdata og stykklister direkte til produksjon i Polen, med samkjøring av et felles ERP-system. Det vil kunne gi langsiktige fordeler, styrking av konkurranseevnen samtidig som man kan begrense kostnader. Man vil frigjøre tid til utvikling, fordi verdien ligger i designet.

Ifølge Gravdal er en investering i digitalisering av verdikjeden rundt produktutviklingen den mest fornuftige satsning for bedriften for å møte de strategiske mål om vekst, for som han sier:

Uten produktene er vi ingenting


Bli bedre kjent med Vestdavit på deres nettsider


Velg NTI - vi tilbyr full støtte hele veien

NTI tilbyr løsninger for de som designer, bygger, skaper og produserer. Vi hjelper våre kunder med å digitalisere prosesser og skape lønnsomme, effektive og bærekraftige design og konstruksjoner.

Ta kontakt for mer informasjon.

Les mer om NTI

Kontakt våre eksperter: