Skip to main content Search Basket

Løsningen som gjør presis prefabrikasjon av rør til «allemannseie»

Brukte 94 prosent mindre tid på montering av bunnledning på kantinekjøkkenet

Da prosjektet «Nye» Johan Bojer videregående skole i Vanvikan skulle bygges besluttet noen aktører å teste ut prefabrikkering av rør på en del av bygget.  Resultatene er mildt sagt oppsiktsvekkende. Snart lanseres tilleggsprogramvaren NTI PIPEPREFAB for Revit. En add-in som skal gjøre denne type effektivisering mulig for alle i et kjent og kjært verktøy.

attention icon

Denne videoen er ikke tilgjengelig

Du har ikke samtykket til Marketing cookies og vi kan derfor ikke vise denne Youtube-videoen.

Oppdater dine samtykker her - last deretter siden inn på nytt

Les mer om NTI PIPEPREFAB

Det er «Ruta Entreprenør» i samarbeid med Multiconsult og HUS Arkitekter, som bygger den nye Johan Bojer videregående skole for Trøndelag fylkeskommune i Vanvikan. Kontraktsverdien er på 215 millioner kroner og den skal stå ferdig til skolestart i 2023.

Gjennom utstrakt bruk av massivtre, lavkarbon-betong og bevisst forhold til materialvalg på alle områder, skal karbonavtrykket halveres. Både i forhold til hva et tradisjonelt nybygg setter av karbonspor i atmosfæren og i driften gjennom skolens livsløp. Noe som for nybygget alene vil utgjøre 1 200 tonn CO2 ekvivalenter.

– Vi ønsker at nye Johan Bojer VGS i Vanvikan skal ivareta mangfoldet, bli attraktiv i nærmiljøet og ha et faglig fokus på det tjueførste århundrets kompetansekrav. Bygget har høye miljøambisjoner og skal tilfredsstille våre krav til nullutslipp i alle nye prosjekter, sier Rune Venås, Bygge- og eiendomssjef i Trøndelag Fylkeskommune.

Forretningsutvikler for VVS i PipeLife, Kjetil Løften.

Forretningsutvikler for VVS i PipeLife, Kjetil Løften.

94 prosent besparelse i effektivitet

Fra norske byggeplasser genereres det omtrent to millioner tonn avfall årlig. Dette er avfall fra byggevarer som kjøpes, transporteres, bæres rundt på byggeplassen, mellomlagres og kappes, hvorav en femtedel blir til søppel. Ved å ferdigstille mer på fabrikken, får man en eksakt transportert mengde materiell i henhold til den spesifikke jobben som skal gjøres. 

Som en test på konseptet leverte rørfabrikant PipeLife prefabrikkerte rør til bunnledningen for kantinekjøkkenet. Nærmere bestemt 13 oppstikk, 64 meter 110 mm rør, 15 meter 75 mm rør, 122 koblinger, muffer og andre deler. Monteringsjobben var estimert til to dagsverk (altså 16 timer), men ble unnagjort av to mann på en halvtime. En ren effektivitetsbesparelse på tett oppi 94 prosent.

– I praksis betyr dette at man sparte nesten to hele dager. Dagsverk hvor to kvalifiserte rørleggere i stedet for å kappe til, avgradere, bære rundt på rør og til slutt kaste en femtedel av det i søpla, kunne bruke sin kostbare ekspertise til å gjøre et kvalifisert stykke arbeid, sier forretningsutvikler for VVS i Pipelife, Kjetil Løften.

En smartere næring

Flere av de deltagende mener man gjennom prosjektet skimter en mer moderne og grønnere verdikjede. Hvor produsentene blir leverandører av oppegående objektbiblioteker spekket med det som kreves av data i forhold til hva produktet skal brukes til. Og modne entreprenører som krever digital samhandling med sine underleverandører. På Johan Bojer VGS er selve jobben utført av rørentreprenør Flow Trøndelag VVS.

– Jeg tror helt klart at prefabrikkerte rør er veien å gå for å få en mer effektiv og ressursvennlig byggenæring. Akkurat denne jobben har for oss vært et eksperiment som helt klart viser teknologiens potensial. For det gikk fryktelig fort på byggeplass når vi først kom i gang, sier avdelingsleder for prosjekt hos Flow Trøndelag VVS, Jonny Bech.

Valg av partner avgjørende for suksess

Bech er av den oppfatning at prefabrikasjon av rør er en teknologi under modning. Ikke minst ble det brukt en del tid i forkant under prosjekteringa. Litt fordi verktøyene enda ikke var modne nok og litt fordi man ikke hadde tatt ut nok bredde og dybde i det tverrfaglige samarbeidet.

– Multiconsult som vi hadde med oss på dette prosjektet har hele veien vært positive, nysgjerrige og lærevillige. Slik er det ikke med alle rådgivere. Valg av partner kan derfor fort vise seg avgjørende for hva man i felleskap får til. Det vil nok dessuten gå stadig smidigere etter hvert som vi får øvd oss og rydda innledende problemer av veien. Multiconsult hadde for eksempel ikke riktige objekter for PipeLife-rør liggende inne i sine modeller. Noe som jeg har forstått blir mye enklere når NTIs tileggsprogramvare for Revit lanseres. Vi så også at det må tas høyde for flere fag innledningsvis. Selv om det gikk utrolig raskt for oss isolert sett, ble grave-entreprenørens bidrag både sentralt og langt mer komplisert enn strengt tatt nødvendig. Skulle vi gjort operasjonen en gang til ville vi nok dratt inn ham tidligere i prosessen og sikret en dypere tverrfaglig koordinering, sier Bech.

Learning by doing

Flow har langt på vei allerede faset ut papirtegninger til fordel for dynamiske, sanntidsoppdaterte digitale modeller tilpasset mobiltelefon. Hvilken programvare som velges på de respektive prosjektene er litt opp til den entreprenøren som har totalentreprisen. Bech forteller at de har testet ut de fleste BIM-løsningene på markedet og at håndverkerne stort sett er komfortable brukere, uansett grensesnitt.

– Vi er heldige som får jobbe i et miljø hvor kompetansen utvikles fortløpende gjennom den jobben som til enhver tid gjøres. At man er flink i dag, betyr ikke at man er flink om fem år. Vi skal fortsette å jobbe digitalt og vi skal utvikle oss parallelt med at verktøyene blir stadig mer sofistikerte. Papir er historie. Å jobbe digitalt gir en helt annen forståelse, forutsigbarhet og presisjon, sier Bech.

Velge leverandør innledningsvis

Bech er av den oppfatning at det er avgjørende å velge produkt og leverandør tidlig. At ikke flere tenker som PipeLife syns han er merkelig. Fortsatt mangler mange produsenter BIM-objekter av sine produkter som kan inngå i modellene.

–  Om alt skal bli riktig til slutt må et pinlig nøyaktig samspill mellom alle aktørene i prosessen på plass innledningsvis. Vi må velge riktig på første forsøk. Det gjelder alle deltagende samarbeidspartnere. For suksess handler mye om å bli kjent og skaffe seg erfaring med hverandre. Vi har jobbet mye sammen med Multiconsult tidligere, noe som uten tvil har gjort prosessen enklere og resultatene mer oppsiktsvekkende, sier Bech.

Bistått og tilrettelagt

Det er Hans-Martin Midtbust - seksjonsleder for VVS hos Multiconsult - som har vært oppdragsleder på prosjektet. Han har imidlertid ikke bare hatt en tradisjonell rolle som prosjekteringsleder, men også bistått NTIs utvikler- og systemkonsulent Trond Engebråten i hvordan dele opp det prosjekterte for å få testet ut og justert NTI-PIPEPREFAB.

– Det var Engebråten som gjorde selve oppdelinga. Han er jo hjernen bak tilleggs-programvaren og ville gjerne prøve å få mest mulig ut av den. Vi ga ham derfor vårt underlag og så delte han det opp slik at det ble riktig i forhold til de valgte rørene. Før vi la dataene inn og sørget for at det ble korrekt. Noe som viste seg å fungere utmerket, sier Midtbust.

 

 

Trond Engebråten

Utvikler- og systemkonsulent, NTI

Stor tro på det endelige produktet

Når man kommer så langt ut i detaljeringen som man var på dette prosjektet er det begrenset hva man som rådgiver kan gjøre for å øke bærekraften ytterligere og kutte i klimagass-avtrykket. Midtbust er av den grunn positiv til den kommende berikelsen av Revit og hvordan en add-in som NTI PIPEPREFAB vil kunne redusere sløseriet på norske byggeplasser.

– Som rådgivere ser vi et stort potensial i det NTI og Trond Engebråten nå bringer til bords. Dette er en teknologi som blant annet minimerer kapp på byggeplassen, letter transportbehovet og optimaliserer hverdagen for håndverkerne. Noe som representerer store besparelser og vil utgjøre en vesentlig forskjell for oss, våre samarbeidspartnere og våre kunder. Alle leter for tiden med lys og lykter etter steder å kutte for å komme ned på et akseptabelt nivå for ressursbruk. NTI PIPEPREFAB er i så måte et stort skritt i riktig retning. Teknologisk, praktisk og filosofisk, avslutter Midtbust.

Hva er NTI PIPEPREFAB?

NTI PIPEPREFAB er en Revit add-in for prefabrikasjon av rør. Med denne tilleggsprogramvaren kan produsenter, rådgivere og rørleggere sammen levere en avfallsfri produksjon på tvers av hele verdikjeden.

Blant mange etterlengtede fordeler og funksjoner vil vi spesielt få lov til å trekke fram følgende:

Systemet fordeler en optimal menge segmenter per standard rørlengde og gir på den måten minimalt med kapp som må kastes.

Som regel er det ikke nødvendig å prefabrikkere absolutt alle deler. Det er derfor mest elegant å filtrere ut det som faktisk skal prefabrikkeres. Og prefabrikasjonen kan foregå i ulike serier basert på for eksempel system, type rør eller annen relevant informasjon.

For de delene av anlegget hvor det er utarbeidet detaljtegninger av prefabrikasjonsmoduler kan NTI Pipe Prefab gi ett eller flere forslag til grupperinger av objekter for den respektive modulen. Dette er en funksjon som søker gjennom det prosjekterte rørnettet og samler gitte objekter i grupper. Like moduler blir på den måten gjenkjent, får samme fabrikasjonsnummer og felles detaljtegning. I produksjonen kan modulene tildeles ulike farger slik at det blir enkelt å skaffe seg oversikt og kontroll.

Med utgangspunkt i den automatiske grupperingen kan systemet redigeres etter eget ønske for gruppen som helhet, eller enkeltvis for spesiell tilpasning der det måtte være ønskelig.

For de delene av anlegget hvor det utarbeides detaljtegninger av modulene som skal prefabrikeres, kan NTI Pipe Prefab gi forslag til gruppering av objekter for den enkelte modul.

Med utgangspunktet i den automatiske grupperingen kan du bearbeide den respektive grupperingen som du selv ønsker. Du kan legge til og trekke fra objekter, eller legge til og fjerne hele moduler. Detaljtegninger med mengdelister og posisjonsnummerering genereres automatisk og om tegningene eksisterer fra tidligere, kan disse oppdateres, erstattes eller slettes.

For enkle, rette rørstrekk som ikke trenger detaljering, kan informasjonen knyttet til det enkelte rørstrekket presenteres i skjærlistene. Noe som kan vise seg ytterst nyttig ved bruk av anboringer. For alle rør som prefabrikkeres etter skjærlister, kan det listes opp informasjon om hvilke rørdeler som er montert i hver ende, alle anboringer, lengde fra enden av røret og kode for den enkelte rørdelen. Dimensjon og retning på avgrening blir skrevet til hvert rør.

Det enkelte element kan merkes med informasjon om hvor i bygget det er plassert. Ikke bare i hvilken etasje rom eller «sone», men også i forhold til avstand til nærmeste akse, avstand til gulv eller hvilket modulnummer det tilhører på tegningen.

Vil du vite mer om NTI PIPEPREFAB?