Skip to main content Search Basket

Høster gevinster med automatisering av designprosessen

Optimar har i mange år vært et lokomotiv innen design og produksjon av markedets ypperste fabrikkløsninger for håndtering av sjømat. Anlegg med det til felles at de alle er unike i utforming, funksjon, plassering, størrelse og kompleksitet. For å hanskes med faktorer som disse og et stadig økende leveransevolum ønsker virksomheten å ta ytterligere skritt for å automatisere sine prosesser og verktøy.

Utfordring

Optimars design og produksjon består typisk av en lang rekke ulike maskiner, komponenter og konfigurasjoner. Selv om de respektive fordelingsenhetene ligner på hverandre, har de mange parametere som varierer stort. Det å designe disse krever at høyt utdannede ingeniører blir sittende å utføre gjentakende, manuelt rutinearbeid. Dette er prosesser som åpner rommet for menneskelige feil og fører til ytterligere dobbeltarbeid.

Løsning

For å håndtere en økende mengde løpende og sterkt varierende oppdrag ba Optimar NTI om hjelp til å automatisere virksomhetens rutine-tunge designarbeid. Grunnlaget ble basert på Optimars allerede foretrukne Autodesk-verktøy Inventor og Vault. Ved hjelp av iLogic-funksjonaliteten i Inventor har NTI og Optimar utviklet en Konfigurator som automatiserer store deler av den monotone delen av designprosessen.

Resultat

Konfiguratoren gir ingeniørene et lettfattelig brukergrensesnitt hvor de kan mate inn verdier og gjøre seleksjoner hentet fra kundenes spesifikasjoner. I løpet av sekunder genereres en 3D-modell og produksjonstegninger. Dette bidrar til standardisering, kortere leveringstid, bedre utnyttelse av materialer, mindre avfall og et riktig resultat hver gang. Dette vil igjen gir en mer nøyaktig prissetting og langt raskere respons på anbudsforespørsler.

 – Å sørge for skånsom håndtering av fisk er kjernen i alt vi foretar oss. Målet er å sikre en robust, bærekraftig matproduksjon og gjøre det mulig for våre kunder å bearbeide fisk mer effektivt, sikrere og av den høyeste kvalitet. Uansett om våre fabrikkløsninger installeres i nærheten av landbaserte lakseoppdrett eller på frysetrålere som skal operere langt til havs, sier markedssjef Jannicke Valderhaug i Optimar. Virksomheten har et globalt nedslagsfelt med kontorer i USA, Norge, Spania og Romania. Disse avdelingene sysselsetter til sammen 275 personer og betjener sjømatprodusenter i mer enn 40 land.

Én høyere enhet

Optimars ulike løsninger for prosessering håndterer i dag alt fra vill fisk til havs, via oppdrettsfisk på land, til snøkrabber fra Barentshavets bunn. Noen kunder foretrekker enkle produktlinjer, mens andre velger nøye sammensatte systemer. Det finnes også de som bestiller komplette fabrikker, som strekker seg over mer enn tusen kvadratmeter. Opprinnelig bestod virksomheten av tre frittstående selskaper, med hver sine spesifikke kompetanseområder. Disse ble for noen år siden slått sammen for å hente ut synergier, samkjøre prosessene og dele dyrebare erfaringer.

Trond Gran Andreassen, administrator for CAD-systemer i Optimar

– Å få tre distinkte kulturer opp å kjøre på et felles system mens oppdragene rant inn, viste seg å være en omfattende prosess som har krevd kollektiv kompetanseheving og harmonisering på mange plan, sier Trond Gran Andreassen, administrator for CAD-systemer i Optimar.

En solid legering

For å bøte på sprikende praksiser og forskjellige bedriftskulturer, ble det blant annet gjort et vellykket standardiseringsarbeid når det kommer til digitale verktøy og prosessene for å utnytte dem til det maksimale.

– Heldigvis har verktøyenes iboende beskaffenhet dempet de bekymringer som eventuelt måtte ha eksistert. Ja, de omforente verktøyene og systemet har faktisk bidratt vesentlig til å smelte oss sammen til en sterk og samstemt virksomhet, sier CAD-administrator Andreassen.

Inventor og Vault - skuffens skarpeste

I dag er det utelukkende Autodesks Inventor og Vault som benyttes for utforming og kvalitetssikring av mekaniske maskintegninger. Begge bærer nemlig på hver sin måte i seg viktige brikker som gjør det mulig å effektivisere designprosessen.

– I samarbeid med NTI og Autodesk har vi via Inventor utviklet en «Konfigurator» for utforming av transportbånd. Transportbåndet settes sammen av komponenter i mange varianter, lengder og bredder. Konfiguratoren finner automatisk den best mulige kombinasjonen for den aktuelle lokasjonen og det formål produksjonslinjen skal fylle, sier Andreassen.

Lønnsomt og bærekraftig

Konfiguratoren har et brukergrensesnitt som hentes opp i Inventor, hvor informasjon korresponderende med det gitte oppdraget mates inn og ulike seleksjoner gjøres. Basert på dette minimumet av føringer skapes en 3D-modell og produksjonstegninger automatisk. Resultatet må riktignok gjennomgås manuelt, revideres og godkjennes før det er klart til produksjon. Automatisering og effektivisering vil være en kontinuerlig forbedringsprosess.

Flere gevinster høstes

"Noen av de lavthengende fruktene vi høster er redusert leveringstid, mindre materialsvinn, høyere kvalitet, konsistent standardisering og mer nøyaktige kostnadsoverslag. Dette passer godt inn i både bærekraftstrategien og vår stadig søken etter områder å senke kostnadene; både hos våre kunder og oss selv".

Bjørnar André Vik

Leder for design, Optimar

Sparer dager med kjedelig rutinearbeid

Ut ifra et minimum av manuell input får man automatisk generert en parameterbestemt 3D-modell og presise produksjonstegninger. Konfiguratoren henter opp regelstyrte komponenter og sørger for å bygge opp en skreddersydd sammenstilling bestående av de mest favoriserte komponentene. Til sammen utgjør sammenstillingen et ferdig datagenerert og produserbart transportbånd.

- Manuelt kan våre ingeniører fort bruke et sted mellom en dag og en uke på tilsvarende jobb. Med Konfiguratoren slipper de unna med noen få timer, inkludert nødvendige tilpasninger i etterkant av genereringen. Konfiguratoren representerer en mulig besparelse som det skal bli spennende å følge med på framover, sier Vik.

Mindre rutinearbeid gir bedre løsninger

De respektive komponentene som inngår i de unike designene, ligger som objekter i Autodesk Vault Professional. Ved å benytte Vault og regler for automatisk valg, er det er i praksis ikke mulig å velge feil.

– På denne måten blir både design og det ferdige produktet «riktig» hver gang. Noe som reduserer antall feil og ikke minst den tid det måtte ta å rette dem. For den enkelte ingeniør er Konfiguratoren et sikkerhetsnett som gir trygghet og mindre kjedelig rutinearbeid. Noe som igjen fører til at de kan bryne seg på ideer og produktutvikling, sier Andreassen.

Vanntette tilbud ved hjelp av konfigurator

Etter en nå tilbakelagt testperiode leverer Konfiguratoren ut fasitsvar med to streker under, hver gang. Med et kontinuerlig tungt leveringspress passer det fint å slippe forsinkende re-design og reklamasjoner. Det er imidlertid minst like kjærkomment å kjapt kunne levere presist tilpassede tilbud som holder vann.

– Konfiguratoren gjør det mulig å skreddersy løsninger tilpasset våre kunders etterspurte behov. Uavhengig av et voksende mulighetsrom for spennende løsninger, økt kompleksitet og stadig strengere krav fra marked og myndigheter. Selv om vi fortsatt er i en oppstarts- og testfase i forhold til bruk av Konfiguratoren, ser vi allerede på mulighetene for å bygge videre på metodikken og benytte tilsvarende løsninger innenfor andre deler av vår produksjon, sier Andreassen. 

Nyttiggjør seg NTIs solide erfaring

- Å ha en leverandør med på laget som har jobbet bredt og lenge med programmering av denne type løsninger er en stor fordel, sier Vik, Valderhaug og Andreassen. NTI har god kompetanse med Autodesk-programvarer, egne verktøy, konfigurasjon og programmering i iLogic. Det er en trygghet med NTIs innsikt og erfaringer som baseres fra ulike aktører i ulike industrier.

– Det har gjennom prosessen blitt tydelig at NTIs omfattende erfaring fra tidligere oppdrag har opparbeidet seg en god forståelse for de behov vi har. Det er jo på ingen måte gitt at en leverandør av programvare og løsninger med rimelig letthet skal kunne sette seg inn så spesialiserte – og ofte kronglete – behov som Optimars. Det er imidlertid en test jeg syns NTI har bestått med glans. NTI har forstått vårt behov som igjen trygger videre samarbeid i et kontinuerlig fokus på effektivisering og automatisering av prosesser, avslutter Valderhaug. 

Veien videre

Optimar er i en startfase innen automatisering av designprosessene. Bedriften tar sikte på å legge flere av deres produkter inn i tilsvarende konfiguratorer for å høste positive effekter.

Les flere kundehistorier

Vil du vite mer?