Skip to main content Search Basket

Sammen bygger vi en bærekraftig fremtid

Få innblikk i de digitale løsningene som baner veien for en mer bærekraftig byggebransje.

Ta kontakt med oss her

Slik bygger vi mer bærekraftig

Statistikk viser at byggebransjen er en stor belastning for klimaet. Med regjeringens ambisjoner om å redusere utslipp av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030, er det et faktum at vi ikke kan lukke øynene. 

60% vil gjerne bygge bærekraftig, men under 5% av igangsatte prosjekter kan betegnes som nettopp dette. Så hvordan skaper vi en mer bærekraftig bransje? Særlig i en stadig mer urbanisert verden hvor vi i 2050 kan forvente at 70% av verdens befolkning bor i byene. Det gjør det desto mer viktig å overveie virkningene av byggenæringen i fremtiden.

Det handler om å tenke langsiktig. For bærekraftig bygg er ikke kun energieffektive bygninger. Det handler også om bygningenes samlede fotavtrykk på klima og miljø, om bygningenes påvirkning av brukernes sunnhet, og om å balansere i forhold til økonomi.

39 %

såpass mye står byggebransjen for av det globale CO2-utslippet årlig.

 

28 % 

stammer fra bygningsdriften (energiforbruk til varme, kjøling og lys).

 

11 %

kommer fra byggematerialer (produksjon og transport, nedrivning og avfallshåndtering).

 

6 fokusområder som baner vei for en mer bærekraftig byggebransje

Med de rette verktøyene, teknologiene og materialene kan vi gjøre byggebransjen mer bærekraftig. Blant annet må vi revurdere måten vi får tilgang til, behandler og distribuerer byggedata. Det er måten å få større innsikt i bygg – både når det kommer til prosjekteringen, med også i forbindelse med bærekraftsanalyser. Men bærekraft handler også om å tenke sirkulært, optimalisere på drift og byggeprosess som en helhet - alt ved hjelp av digitale verktøy. Her får du oversikt over, og inspirasjon til hvordan du skaper mer bærekraftige bygg gjennom digitalisering med fokus på seks områder. Les mer ved å klikke på de ulike fokusområdene.

Løsninger som støtter de 6 fokusområdene

Hele 28% av byggenæringens samlede CO2-utslipp stammer fra driften. Derfor er det viktig å vurdere hvor det er mulig å optimalisere omkostningene forbundet med driften, herunder blant annet:

 • Anleggsutgifter
 • Vedlikeholds- og utskiftningsutgifter
 • Utgifter til energiforbruk, vannforbruk og vannavledning
 • Utgifter til rengjøring
 • Utgifter til tekniske installasjoner

Faktorene over skildrer hvorfor økonomisk bærekraft krever at vi ser på hele byggets levetidskostnad (totaløkonomien) fremfor å kun ta utgangspunkt i hva det koster å oppføre bygget. Slik kan du ta de nødvendige valgene ut fra helhetstenking, kvalitet og en vurdering av de langsiktige konsekvensene i både bygge- og driftsfasen.

Byggebransjen vil i fremtiden være preget av hvordan vi gjenbruker ressurser og dermed bygger mer bærekraftig. Potensialet er stort, da bygg- og anleggsbransjen står for 33% av alt avfall. Det kan konkret være å bruke en stor andel gjenbruksmateriale, å tenke gjenbruk i forbindelse med design av nye produkter, komponenter og bygninger eller renoveringsprosjekter. Eller at vi i hverdagen bruker verktøy til å få dokumentasjon for kvaliteten av gjenbruksmaterialer.

 

Hvilke løsninger kan hjelpe meg i renoveringsprosjekter?

3D-skanning

I renoveringsprosjekter er det en fordel å ha så mange og presise data om den eksisterende bygningen som mulig. Ved å benytte 3D-scanning til oppmåling får du volumet. Slik unngår du uforutsette utfordringer, samtidig som du lettere kan gjenbruke eksisterende materialer. Videre kan du også ha stor glede av 3D-modellene fra skanningen i forbindelse med vedlikehold og drift. Når du eksempelvis vet nøyaktig hvor mange m2 som skal rengjøres, vegger som skal males eller gulv som skal avhøvles, har du et bedre grunnlag for å innhente priser.

Les mer om FARO 3D-skanning

Revit

Revit understøtter deg i renoveringsprosjekter. Eksempelvis kan du importere 3D-modellen fra din skanning i Revit, som du deretter kan bruke som prosjekteringsverktøy i ditt renoveringsprosjekt til å håndtere de ulike fasene. Ettersom du nå har de nøyaktige dataene i Revit fra 3D-scanningen, får du et bedre grunnlag for å skape nye designforslag basert på eksisterende materiale.        

Les mer om Revit

For å skape et mer bærekraftig bygg må vi gjøre mer ut av å bruke byggematerialer med lengre levetid og mindre miljøpåvirkning. Utover at bruk av mer miljøvennlige materialer på byggeplassen vil redusere mengden avfall, vil det også over tid øke en bygnings levetidsverdi og redusere de samlede energiomkostningene til drift og vedlikehold.

 

Hvilke løsninger kan hjelpe meg å optimalisere bruken av byggematerialer?

hsbcad

Hsbcad har funksjonalitet for å ta bygget fra en arkitektmodell til detaljering av alle byggets detaljer. Informasjonen kan deretter sendes til en automatisert sag eller en robotlinje for prefabrikasjon av for eksempel vegger.  

Les mer om hsbcad

NTI PIPEPREFAB

NTI PIPEPREFAB er en add-in til Autodesk Revit som muliggjør prefabrikasjon av rør og endrer måten du lager og administrerer rørsystemer i dine byggeprosjekt. Verktøyet er utviklet for at du og din bedrift skal kunne redusere karbonavtrykket, levere mer bærekraftig og spare verdifull tid. 

Les mer om NTI PIPEPREFAB

Vi skal være bedre på å tenke bærekraft tidlig i byggeprosessen, da det er store gevinster å hente ved å bruke lengre tid og omtanke tidlig i prosjektets forløp. Derfor er det viktig at vi i større grad lar oss inspirere til å tenke datadrevne kvaliteter inn i bygningens designfase. Hvordan kan vi oppnå bedre drift, bedre komfort osv., og hvordan fremtidssikrer vi våre bygninger mest mulig ved å få langsiktige kvaliteter med?

 

Hvilke løsninger kan hjelpe meg i designfasen til å tenke bærekraftighet tidlig i prosessen?

Generative design

Med Generative design kan du utforske og evaluere dine design og jobbe mer bærekraftig ved å optimalisere bruken av materialer og dermed redusere mengden avfall. Her stiller du en rekke kraf og spesifikasjoner i forhold til konstruksjon og funksjonalitet, og du vil deretter bli foreslått en rekke løsninger som alle er optimalisert i forhold til vekt og styrke, pris, materiale osv. Videre kan du velge de beste og mest optimale designene, og selv videreutvikle dem etter behov. Generative design er en del av Revit som du kan lese mer om nedenfor.  

Les mer om Generative Design    

Autodesk FormIt

Med Autodesk Formlt kan du skissere, analysere og tegne dine design på et tidlig stadie. Med integrasjonen til Autodesk Insight har du mulighet til å berike dine skisser med data og analyser av sol- og energipåvirkninger i tidlig fase av ditt prosjekt. Insight hjelper deg blant annet med å oppsummere og optimalisere bygningens energiforbruk, og du kan visualisere påvirkning og varmeforøkelse solen vil ha. Det gjør det enklere å treffe de mest energivennlige beslutningene. Autodesk Formlt er en del av AEC Collection, som du kan lese mer om under.

Les mer om Autodesk FormIt    

Dynamo

Dynamo er et verktøy til visuell programmering som du med fordel kan benytte til å utforske parametrisk design og valg av designløsninger basert på data og logikk.

Dynamo hjelper deg med å automatisere repeterende arbeidsflyter med formål å fremskynde designprosessen og arbeide mer effektivt ved å visualisere og analysere ditt arbeid og hjelpe dine design å ta form. Dynamo er en del av AEC Collection, som du kan lese mer om under.

Les mer om Dynamo    

Bærekraftighet er tett forbundet med digitalisering. For å kunne bygge bærekraftig krever det at du har styr på dine BIM-data for å måle og prosjektere mer bærekraftig. Hvis din BIM-modell ikke inneholder brukbare data, kan du ikke trekke ut date til dine bærekraftsanalyser. Med de rette programmene kan du skape en databasert tilgang til mer bærekraftige prosjekter

 

Hvilke løsninger kan hjelpe meg å måle og prosjektere mer bærekraftig?

Autodesk Insight

Med Autodesk Insight kan du optimalisere bygningseffektiviteten i alle faser av beggets livssyklus, hvor du får tilgang til informasjoner og data om energiforbruk og miljøpåvirkning. Når du har opprettet energimodellen i Revit og utført en energianalyse ved hjelp av «Energy Optimization», kan du videre bruke Autodesk Insight til å forstå, evaluere og justere design og driftsfaktorer, og skape energibesparelser. Autodesk Insight er en del av AEC Collection, som du kan lese mer om under.

Les mer om Autodesk Insight    

AutoCAD Civil 3D

Med AutoCAD Civil 3D har du langt bedre forutsetninger for å skape bærekraftige bygg- og anleggstekniske prosjekter hvor du kan evaluere flere klimavennlige designforslag. Avløpssystemer kan utformes og analyseres med simuleringsverktøy til oppsamlingssystemer, bassenger og kanaler.

Det reduserer behovet for å lage overflater til avløp etter byggemodning, og du kan utarbeide rapporter for å sikre at krav til bærekraftig utforming av avløpssystemer overholdes i forhold til mengder og kvalitet.

Les mer om AutoCAD Civil 3D    

MagiCAD

Å sikre godt inneklima er en av de mest utfordrende oppgavene i moderne bygninger. Med MagiCAD Ventilation er det mulig å designe selv kompliserte ventilasjonssystemer. Du kan enkelt foreta nøyaktige beregninger, analyser og optimaliseringer av ventilasjonssystemet allerede i designfasen. Modulen gir deg tilgang til et stort utvalg av beregninger, som eksemelvis flow-, dimensjonerings-, balanse- og lydberegninger som sikrer bærekraftig tilgang.

Les mer om MagiCAD    

LightStanza

I forbindelse med BR18 er det kommet nye krav til dagslys, som betyr at en bygnings rom skal være tilstrekkelig belyst. Det vil si at du blant annet må ta hensyn til både rommets og bygningens utforming, samt de faktiske omgivelser. Ved hjelp av LightStanza kan du etterleve de nye kravene og foreta nødvendige klimabaserte beregninger. Her kan du lage dagslyssimuleringer- og beregninger ned i minste detalj, som til syvende og sist resulterer i bedre og mer optimalisert design. Hvis du vil vite mer om LightStanza kan du kontakte oss nederst på denne siden.

Autodesk CFD

I Autodesk CFD er det mulig å beregne strømninger og påvirkninger, og hvordan en arbeidsflyt påvirker en konstruksjon. Eksempelvis hvordan en bygning og andre omkringliggende påvirkninger som biler osv. Utover at du med Autodesk CFD blant annet kan teste flows, herunder vindhastighet og turbulens rundt en bygning, kan du også analysere inneklima som eksempelvis effektiviteten av et ventilasjonsanlegg og kuldepåvirkning.
Hvis du vil vite mer om Autodesk CFD kan du kontakte oss nederst på denne siden.

 

Jo lengre byggeprosessen er, desto mer påvirker det miljøet. Derfor bør fokus i fremtiden også være på hvordan vi løfter utførelsesfasen for å redusere tid og minimere antall feil. For klimabelastningen som følge av feil og mangler kan reduseres vesentlig ved økt bruk av felles digitale samarbeidsplattformer.

 

Hvilke løsninger kan understøtte meg i byggeprosessen?

Autodesk Construction Cloud (tidligere BIM 360)

Med Autodesk Construction Cloud (ACC)styrker du kommunikasjon og samarbeid, og oppnår gjennomsiktighet og kontroll over hele byggeprosjektet. Dine modeller kan visualiseres på din tablet, og alle data synkroniseres i realtid med den siste versjonen. Det sikrer at produktiviteten økes markant samtidig som du får bedre kvalitet og sammenheng i alt du gjør. Enten du er byggherre, arkitekt, rådgiver eller entreprenør gir ACC deg én samlet løsning til å samle data på ett sted. Slik effektiviserer du byggeprosjektet ved å lettere samarbeide på tvers av prosjektets parter og faser.

Les mer om Autodesk Construction Cloud    

Solibri

Med Solibris løsninger, Site og Office, kan du kvalitetssikre dine BIM-prosjekter, øke datakvaliteten og skape bedre design slik at du har de beste forutsetningene for å utføre et feilfritt bygg. Solibri bringer kvalitetssikring i byggebransjen til et helt nytt nivå og bidrar til at informasjons- og arbeidsflyten går problemfritt fra design til bygg.  

Les mer om Solibri    

NTI CONNECT

Standardisering er et effektivt redskap til bærekraftig bygg. På tross av at alle byggeprosjekter er unike, så består de ofte av like bygningsdeler og beskrivelser fra prosjekt til prosjekt. En av de store utfordringene i byggebransjen er at man starter forfra for ofte, og skaper de samme tingene igjen og igjen. Det kan løses ved å klargjøre bygningsdeler og beskrivelser med de riktige dataene på forhånd med NTI CONNECT, slik at det ikke brukes tid på dette i hvert eneste prosjekt. Det forhåndssikrer kvaliteten av ditt arbeid på alle byggeprosjekter og minimerer antall feil.

Les mer om NTI CONNECT    

pillr

pillr er en BIM samhandlingsplattform. Med sømløs, kontinuerlig informasjonskontroll av modellene dine, kan du føle deg tryggere på at hver delleveranse er i henhold til kravene. I tillegg vil en kontinuerlig informasjonskontroll sikre god, standardisert informasjon som lar deg hente ut informasjon fra modellen på en god og nyttig måte. pillr støtter buildingSMARTs åpne standard, mvdxml, slik at man enkelt kan se om modellene i prosjektet er i henhold til Statsbyggs SIMBA krav.

Les mer om pillr    

DIGITALISERING AV BYGGEBRANSJEN

En økt digitaliseringsinnsats er et effektivt verktøy for å løse noen av klimautfordringene byggebransjen står ovenfor, og det er hovedårsaken til at en gjennomgripende digitalisering av bransjen er en forutsetning for fremtidens bærekraftige bygg.

Halvor Jensen

Administrerende direktør, NTI AS

3 råd på veien mot en bærekraftig byggebransje

Her er tre enkle råd å ta med seg videre på veien mot å bygge mer bærekraftig:

 1. Bygg holdbart
  Tenk på byggeprosjektet som en helhet, både under oppførsel og resten av byggets levetid for å minimere det samlede ressursforbruket.
 2. Velg materialer med omtanke
  Bruk miljøvennlige materialer med lengst mulig levetid og unngå sløsing.
 3. Bruk data smart
  Få styr på dine BIM-data for å måle og prosjektere mer bærekraftig.

 

Vil du vite mer om bærekraftig bygg? 

Om du ønsker mer informasjon om bærekraft og fremtidens byggebransje, kan du finne inspirasjon i artiklene og webinarene under.

Utvalgte on-demand webinarer og events

Vil du vite mer om bærekraftig bygg?